Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA POLACY DOOKOŁA ŚWIATA

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Polacy Dookoła Świata, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu rozwijanie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych, a także szeroko pojętej turystyki i rekreacji wodnej.
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony.

§ 4

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kalisz.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz umów międzynarodowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może posiadać i używać własnych pieczęci, logo, odznak i znaków organizacyjnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Barwami Stowarzyszenia są kolory: biały i niebieski.

§ 6

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne, uwzględniając powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 7

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przepis § 26 lit. o stosuje się.
 2. Stowarzyszenie w szczególności deklaruje członkostwo w polskich oraz w międzynarodowych organizacjach żeglarskich.

§ 8

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w szczególności na podstawie umów o pracę, zlecenia oraz o dzieło.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

 • uprawianie turystyki wodnej, podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie uprawnień przez członków Stowarzyszenia;
 • rozwijanie międzynarodowej współpracy żeglarskiej;
 • propagowanie i pogłębianie wiedzy o morzu, gospodarce morskiej i środowisku naturalnym;
 • rozwijanie zainteresowań gospodarką i kulturą morską;
 • upowszechnianie uprawiania żeglarstwa oraz turystyki i rekreacji motorowodnej;
 • kształtowanie postaw prospołecznych i etycznych, przede wszystkim w oparciu o pozytywne wzorce osobowe.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację i udział w rejsach żeglarskich śródlądowych i morskich;
 • udział w imprezach żeglarskich o charakterze sportowym, turystycznym, szkoleniowym, stażowym, popularyzatorskim i kulturalnym;
 • organizowanie szkoleń, rejsów, imprez żeglarskich;
 • prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej;
 • działalność wychowawczą i popularyzatorską w zakresie turystyki wodnej;
 • działania zapewniające bezpieczne warunki uprawiania turystyki wodnej;
 • nadzorowanie przestrzegania przez członków Stowarzyszenia Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem;
 • współdziałanie z organami administracji publicznej oraz innymi osobami, instytucjami i organizacjami, w których gestii znajdują się sprawy związane z turystyką wodną;
 • reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed podmiotami, o których mowa pkt. h;
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej;
 • wytyczanie kierunków działalności oraz dokonywanie oceny całokształtu osiągnięć;
 • podejmowanie wszelkich innych niezabronionych przez prawo działań służących realizacji celów statutowych.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje cele określone w niniejszym Statucie zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowiązującym porządkiem prawnym.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających;
 3. członków honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, popierająca cele statutowe Stowarzyszenia i pragnąca w nim działać, która swoją postawą i zaangażowaniem dawać będzie gwarancję utrzymania dobrego imienia Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także osoba małoletnia oraz cudzoziemiec, na zasadach określonych w art. 3 i 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, jeśli popiera cele statutowe Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 lub 2, jak i osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile popiera cele statutowe Stowarzyszenia i zobowiąże się wspierać finansowo, rzeczowo lub merytorycznie działalność Stowarzyszenia.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 lub 2, jeśli wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 14

Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę członków założycieli Stowarzyszenia, stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 15

 1. Przyjęcie w poczet zwyczajnych lub wspierających członków Stowarzyszenia następuje na podstawie prawidłowo wypełnionej pisemnej deklaracji członkowskiej, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu, zobowiązanie do przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz opłacenia wpisowego.W przypadku członków wspierających, deklaracja członkowska zawierać musi dodatkowo wskazanie rodzaju i zakresu deklarowanej pomocy.
 2. Przyjęcie w poczet członków, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze uchwały Zarządu. Zarząd przyjmuje nowego członka, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w § 13 ust. 1 – 3 oraz jeżeli nie zachodzą przesłanki ustania członkostwa – przepisy § 18 stosuje się odpowiednio. Do podjęcia uchwały niezbędna jest zwykła większość głosów. Uchwała powinna być podjęta w terminie miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej, przy czym termin zaczyna biec nie wcześniej niż od dnia uiszczenia wpisowego.
 3. Przyjęcie w poczet członków honorowych Stowarzyszenia następuje na wniosek Zarządu w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów.
 4. O podjęciu uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia Zarząd powiadamia zainteresowanego.

 

§ 16

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

 • uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;
 • korzystania ze sprzętu, urządzeń i obiektów znajdujących się w użytkowania Stowarzyszenia według zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu;
 • korzystania z opieki i pomocy Stowarzyszenia w obronie swoich interesów wynikających z działalności Stowarzyszenia;
 • czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, z tym zastrzeżeniem, że prawo to nie przysługuje małoletnim poniżej 16 roku życia;
 • uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach członków z biernym i czynnym prawem wyborczym, z tym zastrzeżeniem, że; małoletnim poniżej 16 roku życia nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach;
 • występowania do wszystkich władz Stowarzyszenia z wnioskami, skargami oraz inicjatywą uchwałodawczą;
 • oceny działalności wszystkich władz Stowarzyszenia na forum wewnątrzorganizacyjnym;
 • prawo wystąpienia ze Stowarzyszenia;
 • korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia.

Członek wspierający Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

 • uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swojego pełnomocnika w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym;
 • zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia;
 • korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.
 • Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta z wszystkich uprawnień przysługujących członkom zwyczajnym Stowarzyszenia, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz posiada bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.

 

§ 17

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są w szczególności zobowiązani do:

 • aktywnej działalności na rzecz rozwoju i promocji turystyki wodnej oraz realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
 • przestrzegania postanowień Statutu i powszechnie obowiązującego prawa;
 • stosowania się do uchwał, regulaminów, zarządzeń władz Stowarzyszeniai organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem;
 • swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
 • dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek członkowskich oraz wszelkich innych opłat związanych z turystyką wodną oraz z członkostwem w innych organizacjach, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy członków honorowych Stowarzyszenia;
 • informowania na piśmie Zarządu o wszelkich zmianach mających wpływ na członkostwo, a także o zmianie danych adresowych oraz danych w zakresie władz i osób reprezentujących – w terminie 21 dni od zdarzenia lub zaistnienia zmiany.

Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek wspierania działalności Stowarzyszenia w sposób, o którym mowa w § 13 ust. 3.

 

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań członkowskich;
 2. wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd z powodu: rażącego naruszenia Statutu lub uchwał, regulaminów, zarządzeń władz Stowarzyszenia albo organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem; działalności sprzecznej z celami, Statutem lub uchwałami, regulaminami, zarządzeniami władz Stowarzyszenia albo organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem; działania na szkodę Stowarzyszenia; zalegania z zapłatą składki członkowskiej lub z innymi zobowiązaniami przez okres trzech miesięcy;
 3. śmierci członka Stowarzyszenia;
 4. utraty pełnej zdolności do czynności prawnej przez członka spowodowanej jego ubezwłasnowolnieniem;
 5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 6. ogłoszenia upadłości lub likwidacji Stowarzyszenia;
 7. rozwiązania lub zaprzestania w jakikolwiek sposób działalności Stowarzyszenia.
 8. Uchwała Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia musi zawierać uzasadnienie faktyczne oraz prawne.

 

§ 19

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania członka wszelkie jego prawa członkowskie są zawieszone.
 2. W przypadku wniesienia odwołania przez wykluczonego członka Walne Zebranie Członków obraduje jako nadzwyczajne. Przepisy § 23 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia jest wspólna i trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. Wybór członków władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Kandydatami na członków władz Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zgłoszone na piśmie Zarządowi lub Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków przed rozpoczęciem wyborów do władz Stowarzyszenia.
 4. W przypadku odwołania, wykluczenia, rezygnacji lub śmierci więcej niż połowy członków władz Stowarzyszenia lub Prezesa Zarządu, zwołuje się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyborów uzupełniających. Zebranie to zwoływane jest przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną. Postanowienia § 23 ust. 4 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio. W innych przypadkach wyborów uzupełniających dokonuje się na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
 5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. Na wniosek 1/5 uprawnionych do głosowania członków głosowanie może zostać utajnione. Uchwała w przedmiocie utajnienia głosowania zapada w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

Walne Zebranie Członków

§ 22

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 • W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym – pełnoletni członkowie zwyczajni oraz honorowi, którzy opłacili w terminie wszystkie należne składki i posiadają status członka Stowarzyszenia na dzień ogłoszenia terminu Walnego Zebrania Członków; z głosem doradczym – pozostali członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
 • Dopuszczalny jest udział danego członka w Walnym Zebraniu Członków poprzez swojego pełnomocnika.
 • Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 • O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienie może być również przesłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka, jeżeli członek złożył w tym przedmiocie pisemne oświadczenie Zarządowi, w którym to oświadczeniu wskazał adres, na który zawiadomienie ma zostać wysłane.

§ 23

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 • Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na rok, nie później niż do końca czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej lub 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia – w tym zakresie przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Wniosek musi zawierać porządek obrad Walnego Zebrania Członków oraz uzasadnienie, a jeżeli na Walnym Zebraniu Członków ma być rozpatrywana zmiana Statutu – także projekt zmian wraz
  z uzasadnieniem.

Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3. Jeżeli Zarząd nie zwoła w tym terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, uprawnienie do zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej w terminie kolejnego miesiąca. Jeżeli nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie zostanie zwołane przez Zarząd ani przez Komisję Rewizyjną, uprawnienie do zwołania przysługuje 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia – w terminie kolejnego miesiąca. Postanowienia § 22 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Jeżeli uchwały Walnego Zebrania Członków nie mogą zostać podjęte ze względu na brak wymaganego kworum, kolejne obrady odbywają się godzinę później, a uchwały podejmowane są wówczas bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 24

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy przede wszystkim:

 • określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 • uchwalanie zmian Statutu;
 • uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
 • uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków;
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcie w poczet honorowych członków Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 19 ust. 1;
 • podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 • rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

 

Zarząd

§ 25

 1. Zarząd kieruje Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd liczy co najmniej 3 członków, w tym Prezesa wybieranego przez Walne Zebranie Członków w odrębnym głosowaniu.
 3. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję uchwala Walne Zebranie Członków.
 4. Członkowie Zarządu, wybrani w głosowaniu opisanym w ust. 2, wybierają ze swojego grona Sekretarza pełniącego zarazem funkcję Skarbnika. Wybory te odbywają się niezwłocznie po zakończeniu Walnego Zebrania Członków – podczas zebrania Zarządu. Członkowie Zarządu mogą ze swojego grona wybrać także Wiceprezesa.
 5. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 3 razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub jednego z członków Zarządu.
 6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.
 7. Prezes Zarządu reprezentuje Zarząd i kieruje jego pracami.
 8. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, a więc do składania i przyjmowania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie przynajmniej dwóch członków Zarządu.
 9. Jeżeli organizacja międzynarodowa, której członkiem jest Stowarzyszenie, wymaga wskazania jednego wybieralnego przedstawiciela – jest nim Prezes Zarządu.
 10. Uchwały Zarządu zapadają przy wymaganej obecności Prezesa Zarządu, a jego głos jest rozstrzygający w razie równości głosów.
 11. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  złożenia rezygnacji; odwołania przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów; śmierci; wygaśnięcia mandatu.

§ 26

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 • realizacja celów Stowarzyszenia;
 • określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 • składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 • sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 • udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia;
 • zatrudnianie pracowników – w szczególności na podstawie umów o pracę, zlecenia lub dzieło;
 • przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
 • wnioskowanie o przyjęcie w poczet honorowych członków Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał o członkostwie w innych organizacjach;
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
 • uchwalanie regulaminu działania Zarządu;
 • uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich, trybu ich wnoszenia oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 • wykonywanie innych nie wymienionych czynności, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
 3. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w jednym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 5. Komisja Rewizyjna zbiera się przynajmniej raz w roku przed terminem zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

  złożenia rezygnacji; odwołania przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów; śmierci; wygaśnięcia mandatu.

 

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

 • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia w każdym jej zakresie;
 • składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 • składanie opinii i wniosków pokontrolnych na Walnym Zebraniu Członków, a w szczególności wniosku w sprawie absolutoriom dla Zarządu;
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, przepis § 23 stosuje się;
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu w celu omówienia i przedstawienia uwag, wniosków oraz zaleceń pokontrolnych – zebranie Zarządu odbywa się w takim wypadku w terminie jednego miesiąca od dnia żądania;
 • uchwalenie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej;
 • prawo żądania od władz Stowarzyszenia informacji, wyjaśnień i wglądu we wszelką dokumentację.

 

§ 29

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 30

Majątek Stowarzyszenia powstaje przede wszystkim z:

 1. wpisowego i składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
 4. dotacji oraz z ofiarności publicznej;
 5. dochodów z własnej działalności gospodarczej.

  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

         Majątek oraz wszelkie środki Stowarzyszenie przeznacza na swoją działalność statutową.

         Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu, jak również uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością
  2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa się sposób jego likwidacji, likwidatora lub likwidatorów oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

§ 32

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Członkowie Komitetu Założycielskiego

Stowarzyszenia Polacy Dookoła Świata:

Piotr Lewandowski, Bartłomiej Czarciński